Sąd Rejonowy w Głogowie

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Informacje dla interesanta -› Biegli sądowi
Strona główna
 
Wokanda
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Kontrola Zarządcza
 
 
Informacje dla interesanta
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Portal Orzeczeń
 
Portal Informacyjny
 
Zamówienia publiczne
 
Oferty pracy
 
 
Praktyki studenckie
 
Pomoc Ofiarom Przestępstw
 
E-Sąd
 
Mediacje
 
Inne strony
 
Kontakt
 

Biegli sądowi

Dodano: 2009-07-22 15:21:21
Zmodyfikowano: 2013-01-23 09:42:46
Opublikował: Ryszard Orliński
Przez: Sebastian Lipiński
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 8712
Kontakt biegłego z Sądem Rejonowym w Głogowie
Poniżej zamieszczamy adresy poczty elektronicznej wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego
w Głogowie. Korespondencja wysłana przez biegłych tą drogą będzie na bieżąco odczytywana przez Kierowników Sekretariatów poszczególnych Wydziałów.

I Wydział Cywilny -
II Wydział Karny -
III Wydział Rodzinny i Nieletnich -
IV Wydział Pracy -

Korzystanie z tej funkcjonalności niewątpliwie przyspieszy i ułatwi współpracę biegłych z Sądem Rejonowym w Głogowie i przyczyni się do lepszej organizacji procesu wydawania zleconych opinii.
Zachęcamy biegłych, aby pocztą elektroniczną informowali sąd o wszelkich problemach związanych ze sporządzaniem opinii oraz o innych okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla współpracy z sądem.

 
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy.
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy,
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy.
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Legnicy.
W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.
Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy znajduje się w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych. 
Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.
 
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
Kontakt
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów

Biuro Obsługi Interesantów
tel.: 76 754-52-40
Centrala
tel.: 76 754-52-11
fax.: 76 754-52-50
NIP: 693-10-14-177
REGON: 000325452
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.