Pomoc Ofiarom Przestępstw

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Ministerstwo Sprawiedliwości - Baza danych dla służb oraz profesjonalistów zajmujących się zawodowo problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ministerstwo Sprawiedliwości - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Ministerstwo Sprawiedliwości - Baza danych dla służb oraz profesjonalistów zajmujących się zawodowo problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2016 r.
Informator Powiatu Głogowskiego - zawieracjący dane teleadresowe  podmiotów oraz organizacji  pozarządowych udzielających pomocy osobom dotniętych przemocą domową
Informator -   zawierający dane teleadresowe  podmiotów oraz organizacji  pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.